Новини

Списък с въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001 – 4.058 Мярка 06, МИРГ, град Самоков

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

за подбор на проекти

по процедура BG14MFOP001-4.058

Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите

от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Самоков“ по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.,

одобрени с Докладна записка 93-1211 от 23.02.2021 г.

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР

 

 

Забележка: Въпросите на кандидатите се публикуват в курсив „Italic” без допълнителна редакция.

 

ВЪПРОС № 1:

 

From: TODOR HRISTOV [mailto:adventures@4x4bg.com]

Sent: Tuesday, January 26, 2021 12:09 PM

To: pmdr <pmdr@mzh.government.bg>

Subject: Въпрос

 

Здравейте.

Въпросът ни е за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ е:

В Условията за кандидатстване по отношение на Кандидата е записано, че „Допустими кандидати по мярката са: Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Юридически лица с нестопанска цел, Община Самоков, Училища, Читалища, регистрирани или действащи на територията на МИРГ Самоков“.

Въпросът ни е какво е определението за „действащи на територията на МИРГ Самоков“?

В случая ние сме НПО в обществена полза, регистрирано извън територията на МИРГ Самоков, но ползваме офис под наем на територията на МИРГ Самоков.

Във връзка с годното допустим кандидат ли сме?

Моля за Вашият отговор!

С уважение:

Тодор Христов

председател на СНЦ „Клуб 4х4 Адвенчър“ – Троян

 

Отговор:

Съгласно Условията на кандидатстване по процедурата, допустими кандидати по мярката са: Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Юридически лица с нестопанска цел, Община Самоков, Училища, Читалища, регистрирани или действащи на територията на МИРГ Самоков.

В отговор на въпроса: Под действащо юридическо лице на територията се разбира структурно звено в съответното Юридическо лице, което развива дейността си в последните 12 месеца на територията на МИРГ Самоков (бази, клонове и подделения), вписан в Търговският регистър към Агенцията по вписване.

 

УО на ПМДР

 

 

ВЪПРОС № 2:

 

From: Blagovest Ragev [mailto:blago.ragev@gmail.com]

Sent: Tuesday, February 2, 2021 3:24 PM

To: pmdr <pmdr@mzh.government.bg>

Subject: Въпрос

 

Здравейте,

Имаме въпрос по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ е: В Условията за кандидатстване от пакета по процедурата в т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване в подточка 4 е изискуем документ е:

„….. 4.Декларация от кмет на общината, на чиято територия ще се изпълнява проектното предложение, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на общински план за развитие на общината.

(документът не се изисква за кандидати – общини)….“

 Въпросът, който искаме да зададем е: документът задължителен за всички кандидати ли е /без община/, или има допусната техническа грешка.

С уважение: 

Благовест Рагев

Благодаря предварително!

 

Отговор:

В Условията за кандидатстване по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Самоков“, в подточка 4 от точка 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, е допусната техническа грешка.

В отговор на въпроса: Декларация от кмет на общината, на чиято територия ще се изпълнява проектното предложение, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на общински план за развитие на общината, се изисква само за кандидати – общини.

УО на ПМДР