Последни новини

Обществено обсъждане на документи по обявена процедура BG14MFOP001-4.129 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за общест...

Виж още!

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков Индикативна годишна работна програма за 2023 г. – Изменение

  ИЗМЕНИЕ В ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ "Самоков"   Цялата индикативна годишна работна пр...

Виж още!

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел   Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми Дами и Госп...

Виж още!