Покана за заседание на УС на сдружение с нестопанска цел Местна инциативна рибарска група град Самоков

Уважаеми дами и господа, Председателят на УС на СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА "САМОКОВ" на основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 28 о...

Виж още!

Списък с въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001 – 4.058 Мярка 06, МИРГ, град Самоков

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА за подбор на проекти по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното б...

Виж още!

Обществено обсъждане на документи за подбор на проекти „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 17.02.2021 г. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управлява...

Виж още!