Новини

Провеждане на общо събрание на СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница

На 12.02.2024г. се проведе Общо събрание на Местна инициативна рибарска група – Самоков.
Пред членовете на Общото събрание на сдружението, изпълнителният директор Йоана Сапсова представи отчета за дейността за изминалата година. Работата на МИРГ е преко свързана с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на целите, заложени в Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
На проведеното Общо събрание бяха освободени членовете, които нямат регистрация на рибарската територия и бяха приети нови членове. МИРГ вече ще носи наименованието „Местна инициативна рибарска група Самоков-Белица-Сърница“ и рибарската територия ще обхваща трите общини.
Общото събрание реши управителния съвет на Сдружението да бъде от девет члена, като три са от представители на общините, двама члена са от стопанския сектор и четири от нестопатски сектор. За председател на УС на Сдружението бе избран кметът на община Самоков-инж. Ангел Джоргов.