Новини

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за провеждане на общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет (УС) на СНЦ Местна инициативна рибарска група „самоков на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 28, от Устава на сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 12.02.2024 г. с начало 11:00 часа, на седалището и адреса на управление на Сдружението, а именно: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2023 г.;
  2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет за 2023г;
  3. Приемане на годишен доклад за дейността на МИРГ „Самоков“ за 2023 г.;
  4. Приемане на решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.;
  5. Промяна на наименованието на Сдружението.
  6. Приемане на промени в Устава на сдружението /Проектно предложение на промените в Приложение № 1 към поканата за ОС/.
  7. Избор на членове на Управителен съвет на Сдружението;
  8. Промяна на представляващият Община Самоков в състава на Общото събрание и в състава на Управителния съвет на Сдружението;
  9. Определяне на членски внос за членовете на Общото събрание за 2024 година;
  10. Разни;

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „САМОКОВ”

гр. Самоков, 28.01.2024 г.