Новини

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.117 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.117 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“, мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 290 109,63 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 246 593,19 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 43 516,44 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.03.2022 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Целия пакет от документи можете да свалите от ТУК!