Новини

СТАРТИРА ПРИЕМ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.090 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” МИРГ Самоков

мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегия за Водено от общностите местно развитие на
Местна инициативна рибарска група Самоков

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.090 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”, мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

С настоящата процедура за подбор на проекти „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” се цели да се развие конкурентоспособността на местната икономика. Подкрепата за инвестиционни дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост, насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката ще допринесе за Стратегическа цел 2: „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“ към Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Прилагането на мярката е насочено към подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности, и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба, и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ Самоков.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” ще се постигне подпомагане насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор Рибарство, диверсификацията на рибарската територия в рамките дейности като туризъм, култура и услуги, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 171 161.56 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 15 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които: 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 18 месеца за проектни предложения, включващи СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП и 12 месеца за проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, действащи на територията на МИРГ Самоков (с изключение на к.к. Боровец).

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство;

2. Развитие на стопански дейности/услуги – ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които могат да се предлагат продукти от сектор Рибарство;

3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ Самоков – https://mirg-samokov.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайните срокове за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Настоящата процедура е с два срока за кандидатстване, както следва:

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 25.10.2021 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 29.12.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.