Новини

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.058 мярка 6, МИРГ Самоков

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район“, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.058, Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“ по ПМДР.
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват всички регистрирани или действащи на територията на МИРГ „Самоков“:
– Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
– Юридически лица с нестопанска цел, Община Самоков, Училища, Читалища;
– Допустими партньори- научни институти и организации;
Чрез Мярка 06 се цели опазване и развитие на водната флора и фауна чрез управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, включително на територии за размножаване и пътища на миграция за мигриращите видове и ако е целесъобразно, с участието на рибарите във вътрешни водоеми.
Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:
1. Наблюдение, оценка и предписания за опазване и възстановяване на биоразнообразието на даден район, извършвани с партньорство на научни институти и организации съвместно с заинтересованите лица
2. Управление, възстановяване и мониторинг на защитени територии и обекти по „НАТУРА 2000“
3. Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на флората и фауната
4. Разпространение на знания за околната среда, както и подобряване на състоянието ѝ
5. Принос за по-доброто управление или съхранение на природните ресурси

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Самоков“.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000 лева.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.
Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 % от общите допустими разходи за проекти на частни бенефициери, и 100 % за проекти на публични бенефициенти от които: 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет.
Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg , на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg на интернет страницата на МИРГ „Самоков“ – https://mirg-samokov.eu.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  01.03.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 22 март 2021 г.