Новини

Стартира прием по процедура на проекти BG14MFOP001 – 4.051 в ,Местна инициативна рибарска група Самоков

Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.051 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ в МИРГ „Самоков“

Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ в МИРГ „Самоков“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Самоков“ като:

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.051 Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ в МИРГ „Самоков“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“

Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ е в обхвата на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район от Стратегията на МИРГ Самоков, Стратегическа цел 2. „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“.

Целите на проектното предложение следва да съответстват на целите на Мярка 04 и на приоритетите и съответните цели на одобрената Стратегията за ВОМР, както следва:

•           Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

•           Подпомагане на диверсификацията в рамките или извън сектора рибарство и аквакултура с търговска цел, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;

•           Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

•           Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството и аквакултурите;

•           Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и рибарските дейности.

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, включително природното биоразнообразие в тях, както и с дребномащабната инфраструктура на региона и развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГа.

При спазване на предходния текст за тематичност по настоящата процедура се допускат следните дейности съгласно раздел 13.1 от Условията за кандидатстване, а именно:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;,

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки);

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, в т. ч. – инвестиции за опазване и експониране на паметници на културата и архитектурата.

Допустим кандидат по мярката е община Самоков.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 200 000 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Самоков“.

За проектни предложения на община Самоков, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%  от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Правила по отношение на проекти, генериращи нетни приходи:

За „проекти, които след приключване генерират нетни приходи” по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB, L 347/320 от 20.12.2013 г.), когато в резултат от финансовия анализ по проекта се установи финансов дефицит, безвъзмездната финансова помощ (100%) е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ.

Приложими правила за държавни помощи:

  1. За инвестиции в дейностите посочени по-горе е определен режим: „непомощ“.

За определянето на съответния режим е въведено в Насоките за кандидатстване изискване към кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.

Подпомагането по тези дейности в рамките на СВОМР има изключително локално въздействие и води до подобряване на условията за живот само на територията на МИРГ.

Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите членки“. В случай на такова подпомагане, то има чисто местно въздействие и следователно не оказва въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи бенефициентът доставя стоки и услуги в ограничен район на дадена държава-член и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на Комисията ).

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

2.         Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Разработените от МИРГ документи, включващи насоките за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно НАРЕДБА № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За тези случаи се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Съгласно приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и чл. 5 от Закона за държавните помощи подпомагането по мярката ще се разглежда по общите правила за държавни помощи.

В насоките за кандидатстване е включено изискване към кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в цитирания по-горе обхват да представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно Приложение № 1 от Указанията.

В насоките за кандидатстване за този режим са включени условията за изпълнение на Регламент № 1407/2013 съгласно Приложение № 2 от Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи.

Важно: Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Критерий за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка и тяхната тежест точки
Брой население, което ще се възползва от подобряване на инфраструктурата:

  • до 100 души – 5 точки
  • от 101 до 200 души –  10 точки
  • от 201 до 500 души – 20 точки
  • от 501 до 1000 души – 30 точки
  • от 1001 до 2000 души – 40 точки
  • над 2000 души – 50 точки
50
Проектът предлага нови възможности за повишаване на качеството на живот в района 10
Интервенциите по проекта са за обект на техническа инфраструктура със съществена обществена значимост за територията. 10
Дейностите по проекта допринасят за развитие / предоставяне на услуги или изграждане на достъпна инфраструктура, свързани с обекти на риболов и аквакултури 10
Общо: 80

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Самоков“ – https://mirg-samokov.eu/

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 15.05.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Лице за контакт: Област София, Община Самоков, ПК 2000, гр. Самоков; ул. „Македония“ № 34, Йоана Спасова

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 4.06.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи:

Пакет Документи.zip

Заповед 04 Самоков.zip