Новини

Стартира прием по процедура на проекти BG14MFOP001 – 4.049 в ,Местна инициативна рибарска група Самоков

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА №BG14MFOP001-4.049 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ в МИРГ „Самоков“

мярка 01 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.049 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, в МИРГ „Самоков“.

Основната цел на процедурата e да се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

1. производствени инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал, възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;

2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях;

5.инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

7.инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

8.насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода- важи само за сектор Рециркулационни системи;

9.инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта;

10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;

11.насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите;

12. улесняване на нови, устойчиви производствени методи; разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти, нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или подобрени процеси и системи за управление и организация;

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Самоков“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  723 745 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес за  един  проект  не може да бъде по-голям от 195 580 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Самоков“.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 10.03.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 30.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи:

Пакет Документи.zip

Заповед Мярка 1.zip