Новини

Стартира прием по процедура на проекти BG14MFOP001 – 4.050 в ,Местна инициативна рибарска група Самоков

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА №BG14MFOP001-4.050 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ в МИРГ „Самоков“

мярка 01 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.050 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, в МИРГ „Самоков“.

Основната цел e да се подкрепят инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);

5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Самоков“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  320 000.00 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес за  един  проект  не може да бъде по-голям от 195 580 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Самоков“.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 10.03.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 30.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи:

Пакет Документи.zip

Заповед Мярка 1.zip