Новини

Обществено обсъждане на документи по процедура на проекти BG14MFOP001 – 4.050 в ,МИРГ Самоков

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.050 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ в МИРГ „Самоков“

мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
лого

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.050   “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия на МИРГ „Самоков“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.050   “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, е  320 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 272 000   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 48 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 23.12.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.