Новини

Мирг Самоков осъществи обучително пътуване във Франция, с цел обмяна на опит и реализиране на партньорство

В периода 01 – 04.12.2019 г. представители на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“ посетиха МИРГ Фекамп  (GALPA Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral), Франция, в рамките на обучително пътуване за обмен, партньорство и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие сред участниците. Интензивната и разнообразна програма на посещението включваше множество срещи и дискусии с екипа на МИРГ Фекамп, рибари и преработватели на аквакултури, представители на различни НПО и на местната академичната общност.

Посредством презентации и тематични беседи, домакините успяха да представят своя подход към прилагането на ВОМР на територия, в която риболовът е основен поминък за местното население от векове насам. Групата на МИРГ Самоков имаше възможността да посети обекти, реализирали проекти към МИРГ Фекамп за подпомагане на дейности, свързани с риболова, преработката на риба и обучението на бъдещи рибари. Участниците в работното пътуване се запознаха с примери за синергия между различни сфери на дейности, свързани с риболова, включително и подготовката на млади кадри и промотиране на територията чрез организиране на различни събития и културно-опознавателни дейности като „Фестивал на херингата“, „Музей на Риболова“ и др.

В рамките на визитата беше посетено пристанището на Фекамп (Fécamp) за опознаване на инфраструктурата и всички дейности свързани с риболова и аквакултурите. Екипът на МИРГ Самоков посети още Асоциацията за Развитие на Морски дейности (l’Association Fécampoise de Développement des Activités Maritimes) и Морското училище (Lycée maritime Anita Conti ), което ще реализира общо 3 проекта като бенефициент към МИРГ. Част от програмата беше и посещението на семейната фирма от 1936г. – SEPOA-DELGOVE, специализирана в производството на пушена риба, където учатниците научиха повече за историята на предприятието, технологичните процеси и плановете за развитие, свързани с иновативни маркетингови стратегии.