Обява за конкурс, избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

ЗАПОВЕД № 1/12.11.2019г.   На основание чл. 53 от Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и въ...

Виж още!

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инциативна рибарска група град Самоков

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет (УС) на СНЦ „Местна инициативна рибарска група самоков” на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и ...

Виж още!

Покана за свикване на заседание на управителния съвет на Местна инциативна рибарска група град Самоков

На основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков” ...

Виж още!

Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. на СНЦ Местна Инициативна рибарска група Самоков

Управителният съвет на МИРГ Самоков прие Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна ри...

Виж още!

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължавам срокa за получаване на валидни оферти за обществена поръчка.

За удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикувана в профила на купувача о...

Виж още!

Покана за свикване на заседание на управителния съвет на Местна инциативна рибарска група град Самоков

На основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 41, т. 4 от Устава на Сдружението, Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Сам...

Виж още!

Управляващият орган одобри Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ на МИРГ Самоков за 2019г

Днес Управляващият орган на Програма "Морско дело и рибарство 2014-2020г." одобри Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ на МИРГ С...

Виж още!