Новини

Набиране на членове на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

ПОКАНА

За набиране на членове

СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“

Уважаеми Съграждани,

СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да се включите като членове в Сдружението Местна инициативна рибарска група Самоков, във връзка с процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело рибарство и аквакултура 2021 – 2027. Членове на сдружението могат да бъдат представители на стопанския и нестопанския сектор, които имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес на територията на община Самоков.

Заявление за членство се подава в офиса на МИРГ Самоков на адрес: гр. Самоков, ул. Македония №34, или на имейл: mirg_samokov@abv.bg с краен срок: 28.01.2024г.

 

Управителен съвет на

СНЦ „Местна инициативна група Самоков“

 

Град Самоков, 02.01.2024 г.