Новини

Обществено обсъждане на документи по обявена процедура BG14MFOP001-4.129 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.129 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Самоков по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

Предвиденият бюджет по процедурата е 32 687.49 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 27 784.37 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и  4 903.12 лв. национално съфинансиране.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.09.2023 г. в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

 

Целия пакет от документи можете да свалите от ТУК!