Новини

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел

  Местна инициативна рибарска група

„САМОКОВ“

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителния съвет (УС) на СНЦМестна инициативна рибарска група самоков” на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 01.09.2023 г. с начало 13:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 при следния дневен ред:

 

  1. Промяна в стратегията за ВОМР на Сдружение СНЦ Местна инициативна рибарска група „Самоков”, свързана с прехвърляне остатъчен бюджет.

 

Припомняме Ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 

Владимир Георгиев              

Председател на

УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ”

Гр. Самоков, 15.08.2023г.