Новини

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.127 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.127 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“ .

Предвиденият бюджет по процедурата е 100 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 85 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 20.04.2023 г., в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

 

Целия пакет от документи можете да свалите от ТУК!