Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков обявява Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ „Самоков“

 

Цялата индикативна годишна работна програма за 2022 година, можете да намерите тук.