Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков, обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.122, мярка 02

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.122 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“

 

мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.122 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“ .

Предвиденият бюджет по процедурата е 125 046,72 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 106 289,71 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 18 757,01 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 10.10.2022 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.