Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков, обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.108, мярка 01

 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „Производствени инвестиции в аквакултурите” от СВОМР на МИРГ “Самоков“

мярка 01 „Производствени инвестиции в аквакултурите”

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.108 „Производствени инвестиции в аквакултурите”, мярка 01 „Производствени инвестиции в аквакултурите” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

С процедурата „Производствени инвестиции в аквакултурите” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на стратегическа цел 1 “Повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор аквакултури на територията на МИРГ Самоков, при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови технологии” от стратегията на МИРГ Самоков към приоритет на стратегията 1 „Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от аквакултури“. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи стопанства за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Производствени инвестиции в аквакултурите”, се очаква: подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси; по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.

Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 240 000 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 195 583 лева.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по процедурата.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Производствени инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал за възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури.

2. Диверсификация на отглежданите видове.

3. Модернизация на стопанствата за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в обекта.

4. Подобряване на условията за отглеждане на аквакултурите, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях

5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите.

6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури.

7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на стопанствата за аквакултури върху източника на водоснабдяване, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода, както и намаляване на използваните химикали, антибиотици и други лекарствени продукти, водещо до подобряване на качеството на отработените води или въвеждане на щадящи околната среда технологии, включително разработване на мултитрофични системи за аквакултури.

8. Насърчаване на инвестиции, в които аквакултурите се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода.

9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаване на преминаването на обектите за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта).

10. Диверсификация на доходите на стопанствата за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм и дейности свързани с екологични и образователни услуги в областта на аквакултурите.

11. Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

12. Прилагане на нови, устойчиви производствени методи, разработване или въвеждане на пазара на нови или значително подобрени продукти, нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или подобрени процеси и системи за управление и организация.

Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ Самоков – https://mirg-samokov.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаване на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 07.10.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.