Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков, обявява процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.119, мярка 03

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от СВОМР на МИРГ “Самоков“

мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”, мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

С процедурата „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” се цели да се развие конкурентоспособността на местната икономика. Подкрепата за инвестиционни дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост, насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката ще допринесе за стратегическа цел 2: „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“ към Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Прилагането на мярката е насочено към подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности, и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба, и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ Самоков.

Чрез реализацията на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” ще се подпомогнат и насърчат инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор Рибарство, диверсификацията на рибарската територия в рамките дейности като туризъм, култура и услуги, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 179 097,76 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 15 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 100 000 лева.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проекти по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, действащи на територията на МИРГ Самоков (с изключение на к.к. Боровец). Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по процедурата.

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата се предоставя за следните дейности:

1. Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство;

2. Развитие на стопански дейности/услуги – ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които могат да се предлагат и продукти от сектор Рибарство;

3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ Самоков – https://mirg-samokov.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаване на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 07.10.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.