Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков, обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.117 , мярка 04

 

Приложение № 3

към Заповед № МДР-ПП-09-119 / 22.08.2022 г.

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

О Б Я В А

за открита процедура чрез подбор на проекти

 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.117 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“, мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Самоков.

Мярката „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ е в обхвата на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район от стратегията на МИРГ Самоков и стратегическа цел 2. „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“.

Очакваните резултати от реализираните проекти по мярката трябва да доведат до подобрени услуги или инфраструктура за общността.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с чл. 6, параграф 4 на Регламент 508/2014 от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 455 651,83 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 391 166 лева.

Финансовата помощ е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за проекти, от които процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85% и процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.11.2023 г.

Допустими кандидати по мярката са: oбщина Самоков.

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството и аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти, или с основни рибарски обекти, включително природното биоразнообразие в тях, и/или с дребномащабната инфраструктура на региона и развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за:

  1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
  2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки);
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, в т. ч. инвестиции за опазване и експониране на паметници на културата и архитектурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 28.10.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 18.11.2022 г.