Новини

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел

  Местна инициативна рибарска група

„САМОКОВ“

 

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет (УС) на СНЦ Местна инициативна рибарска група „самоков“ на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 27, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 от Устава на сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 01.06.2022 г. с начало 11:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2021 г.;
  2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет;
  3. Приемане на годишен доклад за дейността на МИРГ „Самоков“ за 2021 г.;

 

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 

Владимир Георгиев              

Председател на

УС на СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „САМОКОВ”

гр. Самоков, 16.05.2022 г.