Новини

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.119 на СНЦ МИРГ „Самоков“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“

мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” , мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 153 969,86 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 130 874,38 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 23 095,48 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.05.2022 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

 

Целия пакет от документи можете да свалите от ТУК!