Новини

Въпрос и отговор за подбор на проекти BG14MFOP001-4.088 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

ВЪПРОС И ОТГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА

за подбор на проекти BG14MFOP001-4.088 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Самоков

 

Въпрос на Йордан Дончев – ЕТ „Океан-Йордан Дончев“:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с процедура BG14MFOP001-4.088 – МИРГ Самоков – Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, моля да дадете разяснения при изграждането на соларна система /фотоволтаик/за нуждите на предприятието, как ще се тълкува: като строителство или като оборудване. Питанeто ни е във връзка разработване на бизнес плана и периода годините който трябва да обхване.

 

С уважение,

Йордан Дончев

ЕТ Океан – Йордан Дончев“

 

 

Отговор:

 

Съгласно т. 14.1. Допустими разходи от Условията за кандидатстване по процедурата са допустими: „… 14.1.2.7. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко  свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг…“.

Изграждането на соларна система следва да бъде съобразено с изискванията на чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подлежи на режим на издаване на разрешение за строеж или на становище, че не се нуждае от разрешение за строеж от главния архитект на съответната община, която е компетентният орган.

Във връзка с горното, в случай че за съответната инвестиция в соларна система (фотоволтаик) се издава разрешение за строеж, следва да се тълкува като строителство. В случай, че соларната система, представлява доставка на оборудване и за същото е издадено становище, че не се нуждае от разрешение за строеж на главния архитект на съответната община, следва да се приеме като оборудване.

УО на ПМДР