Новини

Обществено обсъждане на документи по процедура на проекти № BG14MFOP001-4.090, мярка 03 МИРГ Самоков

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.090 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”, от стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков

мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.090 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”, мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” от стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков.

Предвиденият бюджет по процедурата е 171 161.56 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 145 487.33 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25 674.23 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 23.06.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Прикачен файл