Новини

Стартира прием по процедура на проекти BG14MFOP001-4.088 в ,Местна инициативна рибарска група Самоков

Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.088 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“

мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.088 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Самоков.

Подпомагането по настоящата мярка ще допринесе за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на риболова и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент № 508/2014), както и на стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор Аквакултури на територия на МИРГ Самоков, при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови технологии“ на Стратегията за ВОМР, – специфична цел 1.2. „Модернизиране на поне едно преработвателно предприятие, което допринасят за намаляване натиска/въздействието върху околната среда“.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 320 000 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава 195 000 лева.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които: 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 18 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

1. Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци.

2. Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд или които са предназначени за обработка и/или преработка на свръхпроизвеждани или слабо експлоатирани видове.

3. Свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването.

4. Свързани с преработването на продукти на биологични аквакултури съгласно чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (Регламент № 834/2007).

5. Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи, включително обучение на персонала, зает с производствената дейност.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ Самоков – https://mirg-samokov.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайните срокове за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Настоящата процедура е с два срока за кандидатстване, както следва:

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 30.06.2021 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 31.08.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи:

Пакет Документи.zip

Заповед 02 Самоков.zip