Новини

Обществено обсъждане на документи по процедура на проекти № BG14MFOP001-4.058 мярка 6, МИРГ Самоков

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.058 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“

Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти№ BG14MFOP001-4.058 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ , мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“.

Предвиденият бюджет по процедурата е30 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 25 500 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 4 500 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 27.11.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Прикачен файл