Новини

Покана за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел Местна инциативна рибарска група град Самоков

Уважаеми дами и господа,

Председателя на Управителният съвет (УС) на СНЦМестна инициативна рибарска група самоков” на основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 82 от Вътрешните правила за работа на Сдружението свиква заседание на Управителен съвет (УС), което ще се състои на 10.11.2020г. с начало 13:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Доклад на Комисия за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001-4.057 Мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“.

 

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 

Владимир Георгиев              

Председател на

УС на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ”

Гр. Самоков, 26.10.2020 г.