Новини

Списък с одобрените проектните предложения на етап проверка на документи по процедура BG14MFOP001-4.051 мярка 04

Списък на одобрените проектни предложение на етап проверка на окомплектованост на всикчи изискуеми документи и съответствие на същите със стратегията на МИРГ „Самоков“ по процедура BG14MFP001-4.051 МИРГ Самоков – Мярка 04 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „САМОКОВ““

Съгласно доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.051 МИРГ САМОКОВ – МЯРКА 04 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ САМОКОВ, след извършена проверка за окомплектованост и съответствие, са одобрени и предложени за финансиране следните проектни предложения:

BG14MFOP001-4.051-0001 „Благоустрояване на парк „Ридо” – III етап – Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и финтнес на открито за хора в неравностойно положение“

 

BG14MFOP001-4.051-0004 „Обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I – за градинка и магазин, кв. 92 по ПРЗ на с. Говедарци, Община Самоков“

 

BG14MFOP001-4.051-0003 „Обновяване на площадно пространство между улици с о.т. 77-76-81-80-79-80 село Райово Община Самоков“

 

BG14MFOP001-4.051-0005 „Обновяване на площадно пространство южно от улица с о.т.23,24 в кв. 16 и част от УПИ VI отреден за читалище, съвет, поща, обществена организация и градинка по плана на село Марица“

 

BG14MFOP001-4.051-0002 „Обновяване на площадно пространство пред кметство и читалище в ПИ 46067.2.134, УПИ V за площад и читалище, кв. 10 по ПРЗ на с. Маджаре, община Самоков“