Новини

МИРГ „Самоков“ бе домакин на „II-ра национална среща на МИРГ“, която се проведе в периода 26-28 август 2020 г.

В периода 26-28 август 2020 г. в курортен комплекс Боровец се проведе „II-ра Национална среща на местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за водено от общностите местно развитие“. Във форума взеха участие представители на местни инициативни рибарски групи от цялата страна, както и представители на Изпълнителна агенция по сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове, ръководителят на Управляващия орган по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., представители на ДФ „Земеделие” и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“.
Председателят на Управителния съвет на МИРГ „Самоков“ – г-н Владимир Георгиев, приветства участниците в събитието, чийто домакин бе сдружението, като пожела ползотворна работа и утвърждаване на успешното сътрудничество между местните инициативни рибарски групи в България. Темите, които бяха обсъдени по време на тридневната среща, бяха свързани с подготовката и оценката на проектни предложения по стратегиите за ВОМР на местните инициативни рибарски групи. Детайлно бяха разгледани несъответствията при възлагане на обществени поръчки, както и други несъответствия, с цел минимизиране на риска от налагане на финансови корекции спрямо бенефициентите. Бяха проведени разговори относно възможностите за провеждане на онлайн обучения, свързани с подготовка на бюджетите на МИРГ. Обсъдени бяха и перспективите за създаване на „Асоциация на местните инициативни рибарски групи в България”, като дискусионните акценти тук бяха необходимостта от учредяване на подобно сдружение, структура и функции на бъдещата организация, както и необходимите действията за ефективното и своевременно сформиране на асоциацията. Срещата завърши с обсъждане на пакета от мерки и действия, касаещи прилагането на подхода ВОМР в следващия програмен период по Програмата за морско дело и рибарство.