Новини

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти на Местна инициативна рибарска група град Самоков

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А

   за открита процедура чрез подбор на проекти

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Самоков“ като:

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.056 Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ в МИРГ „Самоков“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“.

С настоящата процедура за подбор на проекти „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги” се цели да развие конкурентоспособността на местната икономика. Подкрепата за инвестиционни дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост, насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката ще допринесе за Стратегическа цел 2: „Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия“ към Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Прилагането на мярката е насочено към подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ Самоков.

При спазване на предходния текст за тематичност по настоящата процедура се допускат следните дейности съгласно раздел 13.1 от Условията за кандидатстване, а именно:

Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство и аквакултури;

Развитие на стопански дейности /услуги – ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които да се предлагат продукти от сектор Рибарство и аквакултури;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Допустими кандидати по мярката: за получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, действащи на територията на МИРГ Самоков /с изключение на к.к. Боровец/.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 400 000 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 15 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Самоков“.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

Приложими правила за държавни помощи:

  1. Определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“.

В случай на финансово подпомагане за допустимите дейности в сектор „Рибарство и аквакултури“ за кандидати от сектора подпомагането се предоставя на предприятия за аквакултури само ако допълнителните дейности са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Дейност от раздел 13.1  – Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство и аквакултури:

Подпомагането по тази дейност в рамките на СВОМР има изключително локално въздействие и води до подобряване на условията за живот само на територията на МИРГ.

Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите членки“. В случай на такова подпомагане, то има чисто местно въздействие и следователно не оказва въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи бенефициентът доставя стоки и услуги в ограничен район на дадена държава членка и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на Комисията ).

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

  1. Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

За дейностите от раздел 13.1:

2.1  Развитие на туризма, включително риболовен (изграждане и обновяване на туристически обекти) и развитие на туристически услуги, свързани със сектор Рибарство и аквакултури;

2.2 Развитие на стопански дейности/услуги – ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които да се предлагат продукти от сектор Рибарство и аквакултури;

2.3 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ като кандидат извън сектор „Рибарство и аквакултури“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС за дейностите.

Разработените от МИРГ документи, включващи насоките за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно Наредба № 4.

За тези случаи се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis текст от значение за ЕИП (OJ L 352, 24.12.2013 г.).

Съгласно приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и чл. 5 от Закона за държавните помощи подпомагането по мярката ще се разглежда по общите правила за държавни помощи.

В насоките за кандидатстване е включено изискване към кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в цитирания по-горе обхват, да представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно Приложение № 1 от Указанията.

В насоките за кандидатстване за този режим са включени условията за изпълнение на Регламент № 1407/2013 съгласно Приложение № 2 от Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи.

Важно: Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Критерий за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка и тяхната тежест точки
Кандидатът е новосъздадена фирма. 5
Проектът предвижда създаване на работни места:

  • 1 раб. място – 5 точки
  • от 2 -3 работни места – 10 точки
  • над 3 работни места – 15 точки
15
Проектът предвижда използването на местни доставчици на продукти и/или услуги 10
Проекти,  подадени  от  кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна и/ или ресурсна ефективност 10
Проектът предвижда въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието 10
Бизнес плана е реалистичен, обоснован и изпълним и достигната положителна Нетна настояща стойност (NPV):

  • до 5 години – 10 точки

 

10
Общо: 70

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Самоков“ – https://mirg-samokov.eu/

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 14.09.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Лице за контакт: Област София, Община Самоков, ПК 2000, гр. Самоков; ул. „Македония“ № 34, Йоана Спасова

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 05.10.2020 г.