Новини

Списък с одобрени външни експерти проверка на документи за наличие на професионален опит и квалификация

На основание чл.73 от Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков, и във връзка с изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002-0010-С02 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков“ по АДБФП № МДР-ИП-01-42/07.05.2019 г. и Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-43/07.05.2019 г., допуснатите кандидати за външни експерти за подбор на проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Самоков“, са публикувани в приложение № 2 към Заповед № 3/25.01.2020 г.

Заповед