Новини

Обява за конкурс, избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

ЗАПОВЕД

№ 1/12.11.2019г.

 

На основание чл. 53 от Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и във връзка с  изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” по Административен Договор № МДР-ИП-01-42/07.05.2019 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-43/07.05.2019 г. на МИРГ Самоков

 

ЗАПОВЯДВАМ

  1. Обявявам процедура за набиране на независими външни експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков за Програмен период 2014-2020 по ПМДР.
  2. Определям период за прием на Заявления за участие в процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти по мерки от СВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков от 14.11.2019г. до 20.11.2019г. Документитеда се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34 , всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, до 20.11.2019 г включително.

3.Настоящата заповед и свързаните с настоящия конкурс документи да се публикуват на електронната страница на Сдружението – http://mirg-samokov.eu

 

Документи:

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Председател на УС на Местна инициативна рибарска група Самоков.