Новини

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължавам срокa за получаване на валидни оферти за обществена поръчка.

За удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикувана в профила на купувача обява

Във връзка с публикувана обява с изходящ № 2 от 19.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов автомобил за нуждите на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължавам първоначалния срок за получаване на оферти за посочената обществена поръчка.

Сроковете за получаване на оферти се променят, както следва:

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 22.08.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [16:30]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 23.08.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [11:00]
Място на отваряне на офертите: [офис МИРГ Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34]

Съдържанието на целия документ, можете да видите ТУК!