СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ

МЕСТНО РАЗВИТИЕ

на

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

САМОКОВ

за периода 2018 – 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Описание на МИРГ.. 4

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ.. 4

1.2. Карта на територията. 6

1.3. Организационна структура на МИРГ Самоков. 7

1.4. Механизъм на вземане на решение на  МИРГ Самоков. 7

 1. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване. 9

2.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията. 9

2.2. Екологични характеристики. 18

2.3. Анализ силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите. 25

2.4 Зависимост на района и местното население от дейности на рибарството и аквакултурите  29

 1. Описание на стратегията, включително нейния интегриран и иновативен характер 32
 2. Описание на измерими и ясни цели за крайните продукти и резултати.. 33
 3. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията. 34

5.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания. 34

5.2 Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията. 36

 1. План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на поставените цели.. 38

6.1. Описание на целите и обхвата на мерките, включително допустими кандидати и дейности  38

 1. Финансов план на стратегията : 70
 2. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и политики, изпълняване на територията на областта. (В случай на съвпадение на части от територията на прилагане на стратегии, прилагани от МИГ и МИРГ, групите подсигуряват демаркация на финансираните дейности, чрез разграничаване на същите в различните стратегии). 73
 3. Описание на разпоредбите за управление и мониторинг на стратегията, доказващи капацитета на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията и описание на специфичните разпоредби за оценка. 75

9.1 Управление на МИРГ.. 75

9.2. Капацитет на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията за ВОМР   80

9.3. Описание на системата за мониториг и оценка. 81

 1. Процедури по прилагане и актуализиране на стратегия за местно развитие. 84

10.1 Налични правила/процедури за предотвратяване на конфликт на интереси. 84

При необходимост, установена въз основа на мотивирано становище на МИРГ или по обосновано искане на бенефициента, срокът на Договора за финансово подпомагане ще бъде удължаван. 86

 1. Дейности за популяризиране, комуникационна стратегия и предвиден бюджет. 90
 2. Дейности по сътрудничество.. 93
 3. Измерими индикатори за напредъка и резултатите на стратегиите за ВОМР.. 94

13.1. Индикатори за цялостно прилагане на стратегията за ВОМР, вкл. брой създадени места  97

13.2. Индикатори по мерки на стратегията за ВОМР.. 97

 1. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС.. 98

14.1. Равенство между половете и липса на дискриминация. 98

14.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) 99

14.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. 100

14.4. Съответствие с други европейски структурни и инвестиционни фондове. 100

 

Цялата стратегия, можете да видите ТУК!

 

Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков е изготвена на базата на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и на ПМДР 2014-2020 г.Стратегията подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕФМДР за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за ускорен, устойчив и приобщаващ растеж, както и на Национална програма за развитие „България 2020”.

Стратегията за ВОМР е насочена към устойчиво териториално развитие, интегриращо цялата рибарска общност и основните заинтересовани страни в нея за постигане на визията и стратегическите цели. Устойчивото териториално развитие е планирано и ще се реализира на основата на наличните ресурси и развитието на ефективни партньорски взаимоотношения между публичния сектор, частните предприемачи (стопански сектор) и гражданските групи (нестопански сектор).

Процесът на планиране бе основан на търсене на баланса между различните аспекти на развитието (икономическо, екологично и социално) и между различните териториални общности, институции и социални групи.

Определянето на визията, целите и приоритетите на Стратегията  се основава на извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от рибарската общност.

Стратегията за ВОМР отговаря на целите на Приоритет №4  „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” и специфичната цел: „Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори“.

Целевите групи към които е насочена стратегията са: представители на сектор „Рибарство и аквакултури” и преработватели на продукти от риболов и аквакултури, както и други представители на стопанския сектор, публичния сектор  и НПО сектора на територията на община Самоков. Проведени са информационни кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР, проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и  учредяване на МИРГ. Изпълнението на стратегията за местно развитие на община Самоков по подхода ВОМР, ще допринесе за насърчаване на икономическия растеж, диверсификация на дейностите в сектора на рибарството и аквакултурите, социално приобщаване, разкриване на нови работни места.

ВИЗИЯ

Територията на МИРГ Самоков – еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Приоритети на стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков:

 • Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури
 • Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на работни места
 • Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство

 

Така дефенираните визия и приоритети ще бъдат постигнатаи чрез изпълнението на следните специфични цели:

1/ Устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури”  с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи по веригата;

2/   Подпомагане на диверсификацията, ученето през целия живот и създаването на работни места на територията на община Самоков;

3/ Подобряване и използване на уникалните природни характеристики на територията, включително  операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

4/   Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в община Самоков, включително рибарството и аквакултурите;

5/ Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в община Самоков.

Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
М01 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ 723 745.00 24.67%
М02 ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ 320 000.00 10.91%
М03 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА  И УСЛУГИ 400 000.00 13.63%
M04 ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА МИРГ САМОКОВ 1 200 000.00 40.90%
M05 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков 250 000.00 8.52%
M06 Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите 30 000.00 1.02%
M07 Създаване на мрежи, споразумения за партньорство с цел насърчаване трансфера на знания 10 000.00 0.34%
  ОБЩО за проекти към СТРАТЕГИЯ-та: 2 933 745.00 100.00%
М08 Текущи разходи МИРГ 977 915.00 25.00%
ОБЩО за СТРАТЕГИЯ-та за ВОМР: 3 911 660.00 лв 100%

 

 • Територията на МИРГ „Самоков” обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на община Самоков. Общата площ на територията на община Самоков е 1209,9 км² – 17,1% от територията на Софийска област. Тя е най-голямата по територия община в област София и в Западна България (като изключим Столичната община) и пета в страната (след общините Сливен, София, Добрич-селска и Тунджа).
 • Населението на община Самоков според НСИ към 31.12.2016 г. е 35 871 души – 15,3% от общото население на Софийска област. Тя е най-голямата по брой на населението община в областта и 40-та в страната.
 • Гъстотата на населението в общината е 33,7 д/км², повече от два пъти по-ниско от средното за страната (70,3 д/км2)

 

Цялата стратегия, можете да видите ТУК!