Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков е изготвена на базата на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и на ПМДР 2014-2020 г.Стратегията подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕФМДР за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за ускорен, устойчив и приобщаващ растеж, както и на Национална програма за развитие „България 2020”.

Стратегията за ВОМР е насочена към устойчиво териториално развитие, интегриращо цялата рибарска общност и основните заинтересовани страни в нея за постигане на визията и стратегическите цели. Устойчивото териториално развитие е планирано и ще се реализира на основата на наличните ресурси и развитието на ефективни партньорски взаимоотношения между публичния сектор, частните предприемачи (стопански сектор) и гражданските групи (нестопански сектор).

Процесът на планиране бе основан на търсене на баланса между различните аспекти на развитието (икономическо, екологично и социално) и между различните териториални общности, институции и социални групи.

Определянето на визията, целите и приоритетите на Стратегията  се основава на извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от рибарската общност.

Стратегията за ВОМР отговаря на целите на Приоритет №4  „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” и специфичната цел: „Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори“.

Целевите групи към които е насочена стратегията са: представители на сектор „Рибарство и аквакултури” и преработватели на продукти от риболов и аквакултури, както и други представители на стопанския сектор, публичния сектор  и НПО сектора на територията на община Самоков. Проведени са информационни кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР, проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и  учредяване на МИРГ. Изпълнението на стратегията за местно развитие на община Самоков по подхода ВОМР, ще допринесе за насърчаване на икономическия растеж, диверсификация на дейностите в сектора на рибарството и аквакултурите, социално приобщаване, разкриване на нови работни места.

ВИЗИЯ

Територията на МИРГ Самоков – еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Приоритети на стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков:

  • Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури
  • Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на работни места
  • Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство

 

 

Така дефенираните визия и приоритети ще бъдат постигнатаи чрез изпълнението на следните специфични цели:

1/ Устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури”  с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи по веригата;

2/   Подпомагане на диверсификацията, ученето през целия живот и създаването на работни места на територията на община Самоков;

3/ Подобряване и използване на уникалните природни характеристики на територията, включително  операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

4/   Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в община Самоков, включително рибарството и аквакултурите;

5/ Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в община Самоков.

Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
М01 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ 723 745.00 24.67%
М02 ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ 320 000.00 10.91%
М03 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА  И УСЛУГИ 400 000.00 13.63%
M04 ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА МИРГ САМОКОВ 1 200 000.00 40.90%
M05 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков 250 000.00 8.52%
M06 Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите 30 000.00 1.02%
M07 Създаване на мрежи, споразумения за партньорство с цел насърчаване трансфера на знания 10 000.00 0.34%
  ОБЩО за проекти към СТРАТЕГИЯ-та: 2 933 745.00 100.00%
М08 Текущи разходи МИРГ 977 915.00 25.00%
ОБЩО за СТРАТЕГИЯ-та за ВОМР: 3 911 660.00 лв 100%

 

  • Територията на МИРГ „Самоков” обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на община Самоков. Общата площ на територията на община Самоков е 1209,9 км² – 17,1% от територията на Софийска област. Тя е най-голямата по територия община в област София и в Западна България (като изключим Столичната община) и пета в страната (след общините Сливен, София, Добрич-селска и Тунджа).
  • Населението на община Самоков според НСИ към 31.12.2016 г. е 35 871 души – 15,3% от общото население на Софийска област. Тя е най-голямата по брой на населението община в областта и 40-та в страната.
  • Гъстотата на населението в общината е 33,7 д/км², повече от два пъти по-ниско от средното за страната (70,3 д/км2)

 

Цялата стратегия, можете да видите ТУК!