ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА MOPCKO ДЕЛО И РИБАРСТВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ ПА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СНЦ „МИРГ-Самоков”

СНЦ „МИРГ-Самоков”, с ЕИК 177223465, е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, сдружението прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.

Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018г.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние събираме, съхраняваме и обработваме вашата лична информация и какви са вашите информационни права.

Вашите  права ще бъдат  различни, тъи като ние изпълняваме широк кръг функции.

Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.

1.   Данни за контакт с нас.

МИРГ- Самоков, rp. Самоков, ул. „Македония“ №34, интернет адрес: https://mirg-samokov.eu/, тел. 0882547475, електронна поща: mirg_samokov@abv.bg

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването иа права, Вие може да се обърнете към определеното от сдружението длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някои от посочените данни за контакт: телефон: 0882547475, електронен адрес за кореспонденция: mirg_samokov@abv.bg;

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да

подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

  • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: rp. Самоков,   ул. „Македония“ №34;

– Като подадете лично своето искане за упрахняване на права на адрес: rp. Самоков, ул. „Македония“ Fs34;
– Като  изпратите своето искане за упражняване на следния адрес на електронна поща: mirg_samokov@abv.bg;

3. Kаква лична информация получаваме.

Административен Договор N•МДР-ИП-01 -42/07.05.2019г. и Споразумение за изпълненне на стратегия за BOMP NеМДР-ИП-0 –43/07.05.2019г. на МИРГ Самоков

По Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морсно дeлo и рибарство по Програма за морско дeлo и рибарство 2014 — 2020 година

Целия документ, можете да видите ТУК!